OSTATNI DZIEŃ OTWARTY - O ZŁ WPISOWEGO 27-28/09/2017

OSTATNI DZIEŃ OTWARTY - O ZŁ WPISOWEGO 27-28/09/2017

OSTATNI DZIEŃ OTWARTY - WPISOWE 0 zł

Już w najbliższym tygodniu w dniach 27 - 28.09 w godzinach 10:00 – 15:00 zapraszamy na Dzień Otwarty Uczelni Dietla!

Wyjątkowa oferta - Opłata wpisowego 0 zł na wszystkie kierunki studiów!

Czekamy właśnie na CIEBIE - ul. Kazimierza Odnowiciela 2

Masz pytania? 888-019-618 / rekrutacja@dietl.edu.pl

Przypominamy o konieczności rejestracji on-line: http://dietl.edu.pl/pl/strona/rekrutacja-online

Pozostałe wymagane dokumenty:

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE): 

- formularz zgłoszeniowy, podanie o zarejestrowanie kandydata na studia, umowa (do pobrania w formie elektronicznej podczas rejestracji w ​rekrutacji on-line na stronie internetowej Uczelni),

- oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wykonany przez Komisję Egzaminacyjną, w przypadku „nowej matury”, albo odpis wykonany przez szkołę w przypadku „starej matury”,

- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku „nowej matury” (oryginał do wglądu),

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu (Uczelnia nie wydaje skierowań),

- 4 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz zdjęcie w wersji elektronicznej (płyta CD),

- kserokopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura Rekrutacji,

STUDIA PODYPLOMOWE:

- formularz zgłoszeniowy, podanie o zarejestrowanie kandydata na studia, umowa (do pobrania w formie elektronicznej podczas rejestracji w ​rekrutacji on-line na stronie internetowej Uczelni),

- odpis dyplomu ukończenia studiów,

- kserokopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura Rekrutacji,

- 2 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu (Uczelnia nie wydaje skierowań),