Diagnoza i terapia pedagogiczna

  


DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

 (studia podyplomowe)

 

 

Czas trwania studiów: 3 semestry (350 godzin + 150 godzin praktyki)

Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym w formie sobotnio – niedzielnych zjazdów (co 2 , 3 tygodnie)

 

Studia zaadresowane są do:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I lub II stopnia kierunku pedagogika, pedagogika specjalna lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia oraz absolwentów wszystkich kierunków studiów I i II stopnia posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Główny cel studiów:

Głównym celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w uczeniu się oraz przyswojenie i pogłębienie wiedzy uczestników o przyczynach i przejawach zaburzeń rozwoju. Istotnym celem jest ponadto wyposażenie w umiejętności pozwalające na świadome i fachowe stosowanie zabiegów terapeutycznych, zarówno w specjalnych zespołach jak i w procesie dydaktyczno-wychowawczym w klasie przedszkolnej dla dzieci pięcioletnich i w nauczaniu początkowym oraz na wyższych poziomach kształcenia, gdzie specjalne trudności w uczeniu się nadal powodują niepowodzenia szkolne i są przyczyną powstawania wtórnych zaburzeń osobowości. Dodatkowo studia mają pomóc w tworzeniu i doskonaleniu warsztatu pedagogicznego, stosowaniu nowatorskich i alternatywnych metod pracy indywidualnej oraz w grupach integracyjnych, jak również ukierunkować słuchaczy do dalszego samokształcenia.

 

Przedmioty:

 

 1. Elementy pedagogiki specjalnej
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
 3. Wybrane zagadnienia pracy socjalnej
 4. Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 5. Wspieranie rodzin uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowo-edukacyjnymi
 6. Diagnozowanie pedagogiczne
 7. Profilaktyka w szkole
 8. Terapia pedagogiczna
 9. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 10. Rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 11. Elementy logopedii i fonetyki z metodyką pracy z dzieckiem z zaburzeniami mowy
 12. Diagnoza i terapia uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania
 13. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 14. Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
 15. Wspomaganie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów
 16. Praktyka

 

Warunki ukończenia:

 

 • udział w zajęciach
 • uzyskanie zaliczeń w postaci ocen ze wszystkich przedmiotów znajdujących się w planie wraz z praktykami
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

 

Absolwenci otrzymują:

 

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie: terapia pedagogiczna potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia diagnozy i terapii dzieci i młodzieży ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się.
 • Ocena na świadectwie – średnia ocen: z zaliczeń przedmiotów uzyskanych w toku studiów i z egzaminu końcowego.

 

Kontakt:

 

Dział Rekrutacji i Marketingu

os. Kościuszkowskie 2a

tel: (12) 426 26 10, 888-019-618

e-mail: rekrutacja@dietl.edu.pl