Dokumenty

  Dokumenty wymagane przy przyjęciu na studia.


 

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 trwa!
Rozpocznij studia w Małopolskiej Wyższej Szkole im. J. Dietla w Krakowie.
Zapisz się już dziś!

 

 

 

 

Wymagane dokumenty STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE):

 

- formularz zgłoszeniowy, podanie o zarejestrowanie kandydata na studia, umowa (do pobrania w formie elektronicznej podczas rejestracji w ​rekrutacji on-line na stronie internetowej Uczelni),

- oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wykonany przez Komisję Egzaminacyjną, w przypadku „nowej matury”, albo odpis wykonany przez szkołę w przypadku „starej matury”,

- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku „nowej matury” (oryginał do wglądu),

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu (Uczelnia nie wydaje skierowań),

- 4 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz zdjęcie w wersji elektronicznej (płyta CD),

- kserokopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura Rekrutacji,

- dowód wniesienia opłaty wpisowego.

 

Wymagane dokumenty STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE): 

 

- formularz zgłoszeniowy, podanie o zarejestrowanie kandydata na studia, umowa (do pobrania w formie elektronicznej podczas rejestracji w ​rekrutacji on-line na stronie internetowej Uczelni),

- oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wykonany przez Komisję Egzaminacyjną, w przypadku „nowej matury”, albo odpis wykonany przez szkołę w przypadku „starej matury”,

- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku „nowej matury” (oryginał do wglądu),

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu (Uczelnia nie wydaje skierowań),

- 4 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz zdjęcie w wersji elektronicznej (płyta CD),

- kserokopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura Rekrutacji,

- dowód wniesienia opłaty wpisowego,

- odpis dyplomu ukończenia studiów (co najmniej licencjat) wraz z suplementem.

 

Wymagane dokumenty STUDIA PODYPLOMOWE:

 

- formularz zgłoszeniowy, podanie o zarejestrowanie kandydata na studia, umowa (do pobrania w formie elektronicznej podczas rejestracji w ​rekrutacji on-line na stronie internetowej Uczelni),

- odpis dyplomu ukończenia studiów,

- kserokopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura Rekrutacji,

- 2 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu (Uczelnia nie wydaje skierowań),

- dowód wniesienia opłaty wpisowego.

 

 

Rekrutacja online