Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim

  


EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I  WCZESNOSZKOLNA

Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

 (studia podyplomowe)

 

 

Czas trwania studiów: 3 semestry (350 godzin + 150 godzin praktyki)

Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym w formie sobotnio – niedzielnych zjazdów (co 2 , 3 tygodnie)

 

Studia zaadresowane są do:

Studia adresowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne (uzyskane w ramach studiów na kierunkach pedagogicznych oraz nauczycielskich, bądź w formie kursu/studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego), chcących zdobyć kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i/lub klas I-III szkoły podstawowej oraz nauczyciela języka angielskiego uczniów w młodszym wieku szkolnym.

Studia są ofertą dla kandydatów, znających język angielski na poziomie średnio zaawansowanym, którzy w okresie studiów będą mogli przystąpić do egzaminu z języka angielskiego dającego świadectwo uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Większość zajęć w bloku językowym prowadzona jest w języku angielskim. Zdanie egzaminu  z języka angielskiego, wymaganego przez MEN, jest indywidualną sprawą studenta, nie ma wpływu na ukończenie studiów i nie jest organizowane przez Uczelnię. Absolwent prezentowanej specjalności posiadać będzie wiedzę ogólną, kierunkową i specjalistyczną oraz umiejętności praktyczne pozwalające  realizować procesu edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczania języka angielskiego na tym poziomie.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Mają one charakter kwalifikacyjny - absolwent uzyskuje uprawnienia do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. A zgodnie z artykułem 16.1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, osoba posiadająca kwalifikacje do pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, może także być zatrudniona na stanowisku opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Główny cel studiów:

 

Celem głównym Studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia wiedzy, umiejętności i właściwości osobowych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Istotnym celem jest ponadto stworzenie słuchaczom warunków do opanowania sprawności językowych, takich, jak czytanie z zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem, pisanie, mówienie oraz opanowanie struktur gramatyczno-leksykalnych na poziomie B2, wymaganym do przystąpienia do egzaminów: Pearson Test of English, Level3 lub First Certificate In English (FCE). Jeden z tych wymienionych certyfikatów  uprawnia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim w klasach dwujęzycznych, zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia MEN  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Ponadto egzaminy te są honorowane przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej oraz jest uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

 

Przedmioty:

 1. Pedagogiki ogólna
 2. Pedagogika przedszkolna
 3. Pedagogika wczesnoszkolna
 4. Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 5. Socjologia edukacji i wychowania
 6. Metodyka wychowania przedszkolnego
 7. Język polski w przedszkolu i w klasach I- III
 8. Metodyka nauczania matematyki w przedszkolu i w klasach I – III
 9. Środowisko w edukacji elementarnej
 10. Edukacja plastyczna w przedszkolu i szkole
 11. Praca i technika w przedszkolu i szkole
 12. Kultura fizyczna w edukacji elementarnej
 13. Edukacja muzyczna w przedszkolu i szkole
 14. Elementy logopedii
 15. Emisja głosu
 16. Diagnozowanie potrzeb dziecka
 17. Podstawy prawa oświatowego
 18. Lektorat z j. angielskiego
 19. Metodyka j. angielskiego
 20. Nowoczesne technologie w nauczaniu j. angielskiego
 21. Praktyka

 

Warunki ukończenia:

 • udział w zajęciach
 • uzyskanie zaliczeń w postaci ocen ze wszystkich przedmiotów znajdujących się w planie wraz z praktykami
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

 

Absolwenci otrzymują:

 

 • Świadectwo potwierdzające uzyskanie uprawnień do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.
 • Ocena na świadectwie – średnia ocen: z zaliczeń przedmiotów uzyskanych w toku studiów i z egzaminu końcowego.

 

Kontakt:

 

Dział Rekrutacji i Marketingu

os. Kościuszkowskie 2a

tel: (12) 426 26 10, 888-019-618

e-mail: rekrutacja@dietl.edu.pl