Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim

  Studia podyplomowe - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim


EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

(studia podyplomowe)

 

 

Czas trwania studiów: 3 semestry

Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym w formie sobotnio – niedzielnych zjazdów (co 2 , 3 tygodnie)

 

Studia zaadresowane są do:

 

Studia adresowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne (uzyskane w ramach studiów na kierunkach pedagogicznych oraz nauczycielskich, bądź w formie kursu/studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego), chcących zdobyć kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i/lub klas I-III szkoły podstawowej oraz nauczyciela języka angielskiego uczniów w młodszym wieku szkolnym.

Studia są ofertą dla kandydatów, znających język angielski na poziomie średnio zaawansowanym, którzy w okresie studiów będą mogli przystąpić do egzaminu z języka angielskiego dającego świadectwo uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Większość zajęć w bloku językowym prowadzona jest w języku angielskim. Zdanie egzaminu  z języka angielskiego, wymaganego przez MEN, jest indywidualną sprawą studenta, nie ma wpływu na ukończenie studiów i nie jest organizowane przez Uczelnię. Absolwent prezentowanej specjalności posiadać będzie wiedzę ogólną, kierunkową i specjalistyczną oraz umiejętności praktyczne pozwalające  realizować procesu edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczania języka angielskiego na tym poziomie.

 

Główny cel studiów:

 

Celem głównym Studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia wiedzy, umiejętności i właściwości osobowych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej oraz nauczania języka angielskiego na tym poziomie.

 

Przedmioty:

 

 • Pedagogiki ogólna
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Socjologia edukacji i wychowania
 • Metodyka wychowania przedszkolnego
 • Język polski w przedszkolu i w klasach I- III
 • Metodyka nauczania matematyki w przedszkolu i w klasach I – III
 • Środowisko w edukacji elementarnej
 • Edukacja plastyczna w przedszkolu i szkole
 • Praca i technika w przedszkolu i szkole
 • Kultura fizyczna w edukacji elementarnej
 • Edukacja muzyczna w przedszkolu i szkole
 • Elementy logopedii
 • Emisja głosu
 • Diagnozowanie potrzeb dziecka
 • Podstawy prawa oświatowego
 • Lektorat z j. angielskiego
 • Metodyka j. angielskiego
 • Nowoczesne technologie w nauczaniu j. angielskiego
 • Praktyka

 

Warunki ukończenia:

 

 • udział w zajęciach
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

 

Absolwenci otrzymują:

 

 • Świadectwo potwierdzające uzyskanie uprawnień do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.
 • Ocena na świadectwie – średnia ocen: z zaliczeń przedmiotów uzyskanych w toku studiów i z egzaminu końcowego.

 

 

Zapisz się online

Kontakt:

 

Dział Rekrutacji i Marketingu

ul. Kapitana Andrzeja Potebni 7, 30-537 Kraków

tel: (12) 426 26 10, 888-019-618

e-mail: rekrutacja@dietl.edu.pl