Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z technologią informacyjną

  Studia podyplomowe - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z technologią informacyjną


EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I  WCZESNOSZKOLNA

Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ

 (studia podyplomowe)

 

 

Czas trwania studiów: 3 semestry (350 godzin + 150 godzin praktyki)

Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym w formie sobotnio – niedzielnych zjazdów (co 2 , 3 tygodnie)

 

Studia zaadresowane są do:

Studia adresowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne (uzyskane w ramach studiów na kierunkach pedagogicznych oraz nauczycielskich, bądź w formie kursu/studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego), pragnących zdobyć kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i/lub klas I-III szkoły podstawowej oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotu „Zajęcia komputerowe w klasach 1-3” oraz „Technologia informacyjna na poziomie szkoły podstawowej”.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Mają one charakter kwalifikacyjny - absolwent uzyskuje uprawnienia do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. A zgodnie z artykułem 16.1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, osoba posiadająca kwalifikacje do pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, może także być zatrudniona na stanowisku opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

 

Główny cel studiów:

 

Celem głównym Studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia wiedzy, umiejętności i właściwości osobowych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Istotnym celem jest ponadto stworzenie słuchaczom warunków do zdobycia kompetencji w zakresie posługiwania się współczesną technologią informacyjną w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Przedmioty:

 

 1. Pedagogika ogólna
 2. Pedagogika przedszkolna
 3. Pedagogika wczesnoszkolna
 4. Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 5. Socjologia edukacji i wychowania
 6. Metodyka wychowania przedszkolnego
 7. Język polski w przedszkolu i w klasach I- III
 8. Metodyka nauczania matematyki w przedszkolu i w klasach I – III
 9. Środowisko w edukacji elementarnej
 10. Edukacja plastyczna w przedszkolu i szkole
 11. Praca i technika w przedszkolu i szkole
 12. Kultura fizyczna w edukacji elementarnej
 13. Edukacja muzyczna w przedszkolu i szkole
 14. Elementy logopedii
 15. Emisja głosu
 16. Diagnozowanie potrzeb dziecka
 17. Diagnozowanie potrzeb dziecka
 18. Podstawy prawa oświatowego
 19. Współczesne media, technologie informacyjne
 20. Metodyka nauczania informatyki w szkole
 21. Metodyka komputerowego wspomagania wychowania i kształcenia
 22. Praktyka

 

Warunki ukończenia:

 • udział w zajęciach
 • uzyskanie zaliczeń w postaci ocen ze wszystkich przedmiotów znajdujących się w planie wraz z praktykami
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

 

Absolwenci otrzymują:

 

 • Świadectwo potwierdzające uzyskanie uprawnień do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.
 • Ocena na świadectwie – średnia ocen: z zaliczeń przedmiotów uzyskanych w toku studiów i z egzaminu końcowego.

 

Rekrutacja online

 

Kontakt:

 

Dział Rekrutacji i Marketingu

ul. Kapitana Andrzeja Potebni 7, 30-537 Kraków

tel: (12) 426 26 10, 888-019-618

e-mail: rekrutacja@dietl.edu.pl