Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym

  Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym


Studenci specjalności edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym nabywają kompetencje ogólnopedagogiczne i specjalizacyjne związane z przygotowaniem nauczycielskim w dwóch specjalizacji: nauczycieli przedszkoli i klas początkowych oraz opiekuna dzieci do lat trzech, zgodnie z wymogami Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

Absolwenci uzyskują przygotowanie do realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolu i szkole, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji procesu edukacji, organizacji środowiska wychowawczego w grupie przedszkolnej i klasie, jak również podstawową wiedzą merytoryczną i metodyczną z przedmiotów przygotowujących do skierowanej na rozwój dziecka pracy edukacyjnej w klasach początkowych. Absolwenci posiadają  ponadto kompetencje w diagnozowaniu i monitorowaniu rozwoju dziecka oraz stymulacji jego twórczej aktywności i zainteresowań, stosowania alternatywnych metod i form wspierania rozwoju zgodnie z potrzebami dziecka.

Uwzględniając wymagania ustawodawcze w kształceniu pedagogów specjalizujących się w opiece nad dzieckiem do lat trzech, absolwenci uzyskują kompetencje do opieki i prowadzenia zajęć wspierających rozwój dzieci młodszych. Uzyskują wiedzę z zakresu prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka, zasad, metod i form stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka, higieny, pielęgnacji, żywienia i wychowania dziecka, współpracy z rodziną, zasad prowadzenia różnorodnych form opieki nad dzieckiem zarówno od strony organizacyjno-prawnej, jak i metodycznej. Ponadto posiadają przygotowanie praktyczne do pracy z dziećmi do lat trzech z uwzględnieniem gier i zabaw ruchowych i dydaktycznych, organizowania zajęć rytmicznych i tanecznych, muzycznych, plastycznych, językowych, stymulujących rozwój psychofizyczny dziecka, a w razie konieczności także korekcyjnych i kompensacyjnych. Absolwenci są przygotowani do współpracy z rodziną dziecka a także do samodzielnego prowadzenia placówki opieki nad dzieckiem.

Ukończenie specjalności: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, daje kompetencje nauczycielskie uprawniające do podjęcia zatrudnienia w szkołach podstawowych, przedszkolach, placówkach oświatowych i opiekuńczych, które zajmują się dziećmi w wielu od lat 3 do 9 lat. Absolwenci mogą również zostać opiekunami lub kierownikami w klubach dziecięcych oraz opiekunami w żłobkach, a po trzech latach praktyki w pracy z dziećmi nabędą uprawnienia do zajmowania stanowiska dyrektora żłobka. Absolwenci uzyskują zarazem kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej (zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, profilaktyki logopedycznej) z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Ponadto na absolwentów tej specjalności czekają miejsca pracy w placówkach oświatowo – wychowawczych na stanowiskach wychowawcy w świetlicach i klubach środowiskowych o charakterze wychowawczym, w szkołach jako pedagog szkolny, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

PROFIL ABSOLWENTA

Pedagogika to kierunek dla ludzi z pasją i powołaniem do pracy na rzecz ludzi potrzebujących wsparcia i opieki ze szczególnym uwzględnieniem dziecka w zakresie jego wychowania, rozwoju i opieki. Rynek pracy uwzględniający nowe podejście do edukacji i opieki, stwarza przed absolwentami pedagogiki ogromne możliwości.
Absolwenci są chętnie zatrudniani m.in. jako wychowawcy w placówkach oświatowo-wychowawczych, w świetlicach i ośrodkach socjoterapeutycznych i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, jako specjaliści prowadzący działalność oświatową w placówkach szkolnych i pozaszkolnych, placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego, w domach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla uzależnionych, świetlicach środowiskowych, zakładach poprawczych, policyjnych izbach dziecka, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, jako pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej, instytucji, fundacji i stowarzyszeń edukacyjnych, jako nauczyciele oraz eksperci w poradniach rodzinnych, placówkach wychowawczych i interwencyjnych, pracownicy domów kultury, w instytucjach i firmach organizujących czas wolny.
Absolwenci przygotowywani są również do podejmowania instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych działań socjalnych, edukacyjnych oraz charytatywnych prowadzonych przez parafię lub inne organizacje i stowarzyszenia.
Osoby, które zdecydują się na związanie swojej kariery zawodowej z placówkami oświatowymi wychowującymi i kształcącymi najmłodsze dzieci, dzięki wyborowi specjalności edukacja wczesno przedszkolna z wychowaniem przedszkolnym dającej uprawnienia do wykonywania zawodu, mogą liczyć na znalezienie ciekawej i stabilnej pracy, pełnej wyzwań, ale i ogromnej satysfakcji.


Kierunek: Pedagogika
Specjalność: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

WYBRANE PRZEDMIOTY
Przedmioty kształcenia ogólnego:
 • Podstawy samokształcenia
 • Etyka zawodowa pedagoga
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Media w edukacji
 • Metody badań pedagogicznych
 • Wprowadzenie do filozofii
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia rozwojowa
 • Socjologia wychowania i edukacji

 
Przedmioty kierunkowe:

 • Historia myśli pedagogicznej
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Pedagogika społeczna
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
   

Przedmioty specjalnościowe:

 • Dydaktyka nauczania zintegrowanego
 • Komunikacja interpersonalna
 • Metodyka wychowania przedszkolnego
 • Język polski w klasach I-III
 • Język polski w przedszkolu
 • Matematyka w klasach 1 – 3
 • Edukacja matematyczna w przedszkolu
 • Środowisko w edukacji elementarnej
 • Podstawy nauki o muzyce z umuzykalnieniem
 • Metodyka  nauczania  muzyki
 • Edukacja plastyczna w przedszkolu i szkole
 • Praca i technika w przedszkolu i szkole
 • Kultura fizyczna w edukacji elementarnej
 • Komputer w edukacji elementarnej
 • Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i szkole
 • Kultura żywego słowa
 • Pedagogika przedszkolna

 

Rekrutacja online