Kierunek Zarządzanie - studia licencjackie

  


Kierunek studiów zarządzanie należy do obszarów kształcenia w zakresie i dziedzinie nauk humanistycznych oraz w zakresie nauk społecznych w dziedzinie nauk ekonomicznych. Przedmiot badań zarządzania jest umiejscowiony w obszarze teorii i praktyki gospodarczej oraz w kontekście przestrzeni społeczno-gospodarczej działalności człowieka. Zarządzanie zajmuje się rozumieniem procesów zachodzących w gospodarce, pozwala poznać czynniki wpływające na funkcjonowanie organizacji. Analizuje powiązania występujące pomiędzy nimi a rynkiem w wymiarze mikro-, mezo-, i makroekonomicznym (również globalnym oraz wirtualnej przestrzeni gospodarczej). Analizuje i interpretuje przyczyny i konsekwencje decyzji w organizacjach. Zarządzanie obejmuje funkcje planowania, organizowania, motywowania, kierowania i kontrolowania organizacjami we współczesnej gospodarce.

Program studiów na kierunku zarządzanie jest w pełni zgodny ze standardami kształcenia dla kierunku zarządzanie, przygotowuje do realizacji podstawowych funkcji zarządzania w organizacjach gospodarczych, administracyjnych i bezpieczeństwa publicznego.

Studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie dostarczają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji. Studia te rozwijają kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w charakterze specjalisty oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w różnorodnych organizacjach, w tym w przedsiębiorstwach, organizacjach non profit, jednostkach administracji publicznej i samorządowej różnych szczebli, lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dają one dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia.