Kwalifikacje absolwenta

  


KWALIFIKACJE ABSOLWENTA:

Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa.

Absolwent posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi. Potrafi dokonać oceny efektywności przedsięwzięć. Ponadto jest w stanie zorganizować pracę zespołu oraz kierować zespołem. Posiada rozwinięte umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania.

Absolwent zna 2 języki na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz sprawnie posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tych językach.

Absolwent jest gotowy pracować na stanowisku specjalisty ds. organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa. Ponadto jest przygotowany do rozpoczęcia własnej działalności.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku zarządzanie uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 W szczególności absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie:

- jest przygotowany do pracy na stanowisku menedżerskim – tzw. brand managera lub innym pokrewnym - bezpośrednio związanym z zarządzaniem (tzn. zajmuje się przede wszystkim analizowaniem informacji o determinantach o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym  kluczowych dla kreowania mocnej marki, potrafi zastosować narzędzia służące tworzeniu i wzmacnianiu wartości marki) w organizacjach zajmujących się produkcją, świadczeniem usług, instytucjach rządowych, administracji publicznej, urzędach, instytucjach użytku publicznego, a także dla konkretnych osób ze świata polityki, nauki, biznesu czy świata artystycznego;

- jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, budowania, pomiaru i dalszego rozwijania wartości własnej marki korporacyjnej;

- posiada bogatą i aktualną wiedzę kierunkową z zakresu marketingu oraz potrafi ją zastosować w praktyce gospodarczej;

- posiada specjalistyczną wiedzę o najnowszych narzędziach, metodach, procedurach stosowanych w procesie budowania marki

- potrafi podejmować decyzje o charakterze operacyjnym jak i strategicznym w szczególności związane bezpośrednio z procesami zarządzania ;

- potrafi opisywać, analizować i oceniać zjawiska zachodzące w praktyce gospodarczej z wykorzystaniem narzędzi matematycznych i statystycznych oraz z zakresu analizy marketingowej;