Przygotowanie pedagogiczne absolwentów szkół wyższych

  


PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH

(studia podyplomowe)

 

 

 

Czas trwania studiów: 3 semestry (350 godzin + 150 godzin praktyki)

Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym w formie sobotnio – niedzielnych zjazdów (co 2 , 3 tygodnie)

 

Studia zaadresowane są do:

 

 Studia są adresowane do osób, które ukończyły różne kierunki studiów i nie posiadają przygotowania pedagogicznego zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, to znaczy nie odbyły w trakcie studiów wymaganej ilości zajęć z przedmiotów: pedagogika, metodyka nauczania, psychologia i chcą uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Główny cel studiów:

 

Celem studiów jest przekazanie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej pozwalającej na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się; przekazanie wiedzy z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej; przygotowanie do samodzielnej, kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów; przygotowanie do realizowania zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Ich ukończenie oznacza zdobycie kwalifikacji do pracy w szkołach i w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych, podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej, na stanowisku nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Przedmioty:

 1. Podstawy psychologii ogólnej, rozwojowej i wychowawczej
 2. Pedagogika ogólna i podstawy teorii wychowania
 3. Wybrane zagadnienia z pedeutologii
 4. Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej
 5. Dydaktyka ogólna
 6. Metodyka nauczania przedmiotowego 
 7. Metodyka pracy wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela
 8. Dydaktyka przedmiotowa - metody aktywizujące rozwój i uczenie się
 9. Emisja głosu
 10. Praktyka  

 

Warunki ukończenia:

 • udział w zajęciach
 • uzyskanie zaliczeń w postaci ocen ze wszystkich przedmiotów znajdujących się w planie wraz z praktykami
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

 

Absolwenci otrzymują:

 

 • Świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych
 • Ocena na świadectwie – średnia ocen: z zaliczeń przedmiotów uzyskanych w toku studiów i z egzaminu końcowego.

 

Zapisz się online

 

Kontakt:

 

Dział Rekrutacji i Marketingu

ul. Kapitana Andrzeja Potebni 7, 30-537 Kraków

tel: (12) 426 26 10, 888-019-618

e-mail: rekrutacja@dietl.edu.pl