Regulamin Biblioteki

  Zapoznaj się z regulaminem naszej biblioteki


REGULAMIN BIBLIOTEKI MAŁOPOLSKIEJ 
WYŻSZEJ SZKOŁY IM. JÓZEFA DIETLA W 
KRAKOWIE 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
§1 
 
Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania zbiorów i korzystania z usług
Biblioteki Uczelnianej Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla w 
Krakowie. 
 
§2 
 
Biblioteka Małopolskiej Wyższym oraz na podstawie Statutu Uczelni. Zapewnia dostęp do materiałów 
bibliotecznych i informacji naukowej niezbędnych do realizacji kształcenia na 
poszczególnych kierunkach studiów Uczelni. 
 
§3 
 
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1. Biblioteka – Uczelniana Biblioteka Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla
w Krakowie.
2. Regulamin – Regulamin udostępniania Zbiorów Biblioteki Małopolskiej
Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla w Krakowie.
3. Czytelnik – osoba uprawniona do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
4. Uczelnia – Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie.​ 

 
§4 
 
1. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki na zasadach określonych 
w Regulaminie posiadają: 
- studenci Uczelni, 
- pracownicy etatowi oraz pracujący w ramach umów cywilno – prawnych, 
- słuchacze studiów podyplomowych, 
- słuchacze kursów dokształcających organizowanych w Uczelni. 
2. Inne osoby niż wymienione powyżej mogą korzystać ze zbiorów
tylko w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych
na warunkach określonych w zawartych z innymi uczelniami wyższymi
i instytucjami umowach o udostępnieniu
zbiorów do korzystania pracownikom i osobom kształcącym się w tych uczelniach i instytucjach.​ 

 
§5 
 
Czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów : 
- poprzez wypożyczanie na zewnątrz biblioteki, 
- na miejscu w czytelni. 
 
 
ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI 
 
§6 
 
1.Prawo do korzystania z wypożyczalni Czytelnicy uzyskują z chwilą założenia karty 
bibliotecznej.
2. Podstawowymi dokumentami uprawniającymi do założenia karty
bibliotecznej​

 - dla studentów Uczelni – legitymacja studencka i dowód osobisty, 
 - dla innych osób – dowód osobisty. 
3. Czytelnik jest zobowiązany do informowania Biblioteki o zmianie nazwiska, 
adresu lub miejsca pracy. Korespondencję przesłaną na nazwisko lub adres 
wskazany przez Czytelnika uznaje się za skutecznie doręczoną. 
 
§7 
 
1. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych im materiałów 
bibliotecznych. Należy informować o zauważonych uszkodzeniach w chwili 
wypożyczenia dzieła.
2. W razie uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia książki​ Czytelnik jest 
zobowiązany odkupić identyczny egzemplarz. 
3. O ile odkupienie książki jest niemożliwe Biblioteka ma prawo pobrać 3 – krotność aktualnej ceny rynkowej. 
 
§8 
  
1. Czytelnik może wypożyczyć 3 woluminy na okres 1 miesiąca. 
2. Termin zwrotu wypożyczanej książki można przesunąć, o ile nie ma na nią 
zamówień ze strony innych czytelników. Prośba o prolongatę winna być 
zgłoszona najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książki przed upływem ustalonego terminu. 
4. Na każdą wypożyczaną książkę należy wypełnić czytelnie wypisany rewers.
5. W przypadku niedotrzymania przez Czytelnika terminu zwrotu wypożyczonej
książki Biblioteka pobiera opłatę w wysokości 0,50 zł. za każdy dzień zwłoki
od 1 egzemplarza, licząc od dnia następnego po terminie zwrotu.
6. Biblioteka udostępnia wykładowcom Uczelni zbiory specjalne (kasety audio
i video, płyty CD i DVD, mapy) na potrzeby prowadzonych zajęć.
7. Na koniec każdego roku akademickiego studenci są zobowiązani do zwrotu
wypożyczonych książek.
8.Pracownicy rozwiązujący umowę o pracę z Uczelnią, studenci kończący
naukę oraz odchodzący z Uczelni zobowiązani są do uzyskania potwierdzenia na
karcie obiegowej Uczelni uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki. 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI 
 
§9 
 
1. Korzystanie z usług czytelni odbywa się za okazaniem ważnego dokumentu
potwierdzającego tożsamość i pozostawieniem go na czas korzystania z czytelni
u pracownika Biblioteki. Studenci okazują również legitymację studencką.
2. Czytelnik dokonuje wpisu do zeszytu odwiedzin czytelni.
3. W czytelni udostępniane są:
- podręczniki
- księgozbiór podręczny
- czasopisma
- prasa codzienna


§10

1. W pomieszczeniach czytelni należy zachować ciszę, niedozwolone jest używanie telefonów komórkowych,
spożywanie posiłków i picie napojów.
2. Okrycia wierzchnie, torby, plecaki, itp. należy pozostawić poza obrębem czytelni.
3. Książki i inne materiały wnoszone do czytelni należy zgłaszać bibliotekarzowi.
4. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić materiały i odebrać dokumenty
potwierdzające tożsamość.
5. Materiałów, z których korzysta się w czytelni nie należy wynosić poza obręb Biblioteki.
6. W czytelni jednorazowo można korzystać z 5 tytułów książek i 1 rocznika czasopism.
7. Ostatnie 10 minut przed zamknięciem czytelni przeznaczone jest na zwrot
książek i zakończenie pracy przy komputerze. 

 
§11

1. W pomieszczeniach czytelni zainstalowane są stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.
2. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
3. Internet może być wykorzystywany tylko do celów edukacyjnych i naukowo-dydaktycznych.
4. Dyżurujący bibliotekarz ma prawo kontrolować zgodność korzystania
z Internetu z niniejszym regulaminem.
5. Zabrania się:
- instalowania, wgrywania programów i plików do komputerów w czytelni,
- zmian ustawień w komputerze
- wyszukiwania informacji o treści obrażającej uczucia innych
- gier, zabaw i rozmów czatowych.
6. Przy dużym zapotrzebowaniu na pracę przy komputerach, pracownik Biblioteki może wprowadzić
limity czasowe na poszczególne stanowiska.
7. Studenci piszący prace licencjackie mają pierwszeństwo w korzystaniu ze stanowisk komputerowych.

 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
§12 
 
Czytelnicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu 
i do stosowania się do zawartych w nim postanowień. 
 
§13 
 
Osoby naruszające przepisy Regulaminu mogą być pozbawione prawa korzystania 
z wypożyczalni, czytelni lub Internetu. 
 
§14 

 Decyzje w innych sprawach z zakresu korzystania z Biblioteki nie ujęte 
w niniejszym Regulaminie podejmuje Prorektor ds. Ogólnych Uczelni. 
 
§15 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2009 r.