Rolnictwo i agrobiznes

  


ROLNICTWO I AGROBIZNES

(studia podyplomowe)

 

 

 

Czas trwania studiów:  2 semestry

Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym w formie sobotnio – niedzielnych zjazdów (co 2 , 3 tygodnie)

 

Studia są dedykowane dla osób, które:

 

Ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnicze, pragną prowadzić działalność rolniczą, uzyskać kwalifikacje rolnicze w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2012 r.) a także osób chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie gospodarki rolnej i agrobiznesu.

 

Głównym celem studiów jest:

 

Nabycie przez słuchaczy wiedzy oraz kompetencji praktycznych niezbędnych do posiadania i prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa rolniczego, prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz skutecznego pozyskiwania środków finansowych na rozwój gospodarstwa rolnego.

Studia podyplomowe „Rolnictwo i agrobiznes” zawierają treści programowe zgodne z ustawą z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455, z późniejszymi zmianami). Wykładowcami są wybitni naukowcy, cenieni praktycy oraz urzędnicy administracji  samorządowej, posiadający rozległą wiedzę, gwarantującą wysoki poziom kształcenia. Program studiów jest podzielony są na trzy bloki tematyczne: rolnictwo, ekonomika i agrobiznes oraz prawno-społeczne aspekty rozwoju wsi. Obejmują także ćwiczenia praktyczne we wzorcowych gospodarstwach rolnych.

 

Poszczególne bloki tematyczne tworzą przedmioty:

 

Rolnictwo:

1. Produkcja roślinna.

2. Produkcja zwierzęca z elementami weterynarii.

3. Technika rolnicza.

4. Gleboznawstwo i nawożenie

5. Rolnictwo ekologiczne

Ekonomika i agrobiznes:

1. Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolnego.

2. Marketing produktów rolnych.

3. Alternatywne źródła przychodów gospodarstw rolnych.

4. Agroturystyka.

Prawno-społeczne aspekty rozwoju wsi:

1. Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności rolniczej oraz obrotu gruntami rolnymi i leśnymi.

2. Źródła finansowania i procedury aplikowania o środki finansowe na rozwój działalności rolniczej i obszarów wiejskich.

3. Prawne uwarunkowania obrotu produktami rolnymi.

4. Bezpieczeństwo i higiena pracy z ochroną przeciwpożarową w gospodarstwie rolnym.

5. Przeobrażenia modernizacyjne obszarów wiejskich

 

Zajęcia praktyczne w modelowych gospodarstwach rolnych.

 

Warunki ukończenia:

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Rolnictwo i agrobiznes” jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń objętych programem przedmiotów oraz przygotowanie pracy końcowej, a także wniesienie opłaty za studia.

 

Absolwenci otrzymują:

 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Rolnictwo i agrobiznes”.

Ocena na świadectwie jest oceną z pracy końcowego

 

Zapisz się online

 

Kontakt:

 

Dział Rekrutacji i Marketingu

ul. Kapitana Andrzeja Potebni 7, 30-537 Kraków

tel: (12) 426-26-10, 888-019-618

e-mail: rekrutacja@dietl.edu.pl