Stypendia

  Pomoc dla naszych studentów


Każdy student Uczelni Dietla może ubiegać się o uczelnianą pomoc w formie:

STYPENDIUM SOCJALNEGO 

Stypendium to przyznawane jest od I semestru studiów dla obywateli polskich pozostających w trudnej sytuacji materialnej. Wymagane jest udokumentowanie niskiego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Wniosek o stypendium należy złożyć w pierwszych dniach roku akademickiego.


STYPENDIUM SOCJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium to przyznawane jest od I semestru studiów dla studentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.


STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Stypendium to przyznawane jest po zaliczeniu pierwszego roku studiów licencjackich dla studentów, którzy uzyskali za poprzedni rok studiów z wysoką średnią ocen lub posiadają udokumentowane osiągnięcia artystyczne lub sportowe.


ZAPOMOGI

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim.


STYPENDIA FUNDOWANE PRZEZ FIRMY PARTNERSKIE

Stypendium to przyznawane jest dla obywateli polskich i cudzoziemców. Student może otrzymać specjalne stypendium fundowane przez firmy partnerskie współpracujące z Uczelnią Dietla. Ma ono różne formy:
 

 • rocznego stypendium naukowego,
 • stypendium obejmującego cały okres studiów,
 • płatne staże oraz praktyki obejmujące wsparcie merytoryczne.Ponadto każdy student Uczelni Dietla może się ubiegać o:

 • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.Ubieganie się o stypendia i zapomogi wymaga złożenia odpowiednich dokumentów w określonych terminach.

Każdy studiujący równocześnie na kilku kierunkach i uczelniach może otrzymywać stypendia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku w jednej uczelni.
Student składając w danej uczelni wniosek o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów lub zapomogę, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu tych świadczeń w innej uczelni.

 

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIA:

- stypendium socjalne

- stypendium Rektora dla najlepszych studentów

- stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

 

 

STYPENDIA SOCJALNE

Student ubiegający się o stypendium socjalne zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go wraz z kompletem dokumentów w określonym terminie. Wnioski, które nie będą złożone w odpowiednim terminie, oraz te, które nie będą zawierały kompletu dokumentów, nie będą rozpatrywane.

Dokumenty potrzebne do uzyskania stypendium socjalnego:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium – kompletnie wypełniony
 2. Oświadczenie studenta
 3. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie studenta, rodziców studenta (oddzielnie dla matki i ojca, nawet gdy rozliczają się razem), pełnoletniego rodzeństwa, współmałżonka – jeżeli osoby są wliczone do wspólnego gospodarstwa domowego
 4. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń społecznych z wysokością składki na ubezpieczenie zdrowotne studenta oraz wszystkich pełnoletnich osób w rodzinie – wliczonych do wspólnego gospodarstwa domowego
 5. Zaświadczenia ze szkół rodzeństwa uczącego się do 26 r. ż. lub dzieci studenta, dzieci, które nie podlegają obowiązkowi szkolnemu – skrócone akty urodzenia
 6. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu złożone przez wszystkie osoby dorosłe wliczone do wspólnego gospodarstwa domowego
 7. Jeżeli student jest w związku małżeńskim – skrócony akt małżeństwa
 8. Gdy na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego widnieje u rodzica zerowy dochód:
  - zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem bądź bez prawa do zasiłku lub
  - zaświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS i wysokości wypłaconego zasiłku chorobowego
  - informacja o miejscu ubezpieczenia

9. Gdy student nie uwzględnia ojca lub matki we wniosku:
- akt zgonu rodzica lub
- zupełny akt urodzenia studenta lub
- kopia wyroku sądu potwierdzająca rozwód i wysokość ustanowionych tym (lub innym) wyrokiem alimentów lub decyzję Funduszu Alimentacyjnego
- przelewy/przekazy pieniężne potwierdzające płacenie alimentów przez członka rodziny studenta na rzecz innej osoby spoza rodziny studenta

10. Gdy któraś osoba z rodziny utraciła dochód:
- świadectwo pracy lub umowy zlecenia
- PIT 11/36
- zaświadczenie od pracodawcy o wielkości utraconych zarobków netto
- zaświadczenie z Urzędu Pracy o wielkości utraconego zasiłku dla bezrobotnych – kwota netto

11. Gdy któraś osoba z rodziny uzyskała dochód:
- umowa o pracę lub umowa zlecenie
- zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto z pełnego pierwszego przepracowanego miesiąca
- w przypadku osób, które uzyskały zasiłek dla bezrobotnych wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające wysokość zasiłku netto
- w przypadku osób, które uzyskały prawo do renty, wymagana jest decyzja o przyznaniu renty oraz jej wysokość miesięczna netto

12. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego:
- zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha   przeliczeniowych
- zaświadczenie z KRUS o wysokości wypłaconych zasiłków chorobowych w przypadku gdy ktoś z członków rodziny ubezpieczony jest w KRUS

13. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy dot. ewidencji podatkowej, od wszystkich osób dorosłych

14. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz dodatkowe zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości odprowadzonego ryczałtu

15. Od studenta, w którego rodzinie miesięczny dochód na jedną osobę jest niższy od    minimum egzystencji określonego obowiązującymi przepisami prawa zobowiązany jest do złożenia oświadczenia szczegółowego informującego z czego rodzina się utrzymuje. W przypadku osób rozliczających się na zasadach ogólnych lub zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym podmioty określone w §6 ust. 25 mogą zażądać zaświadczenia z Miejskiego bądź Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu świadczeń bądź zasiłków.

Niniejszy komunikat jest informacją i nie ma charakteru wiążącego. Wszelkie wątpliwości będą wyjaśniane w odpowiedzi komisji stypendialnej po rozpatrzeniu indywidualnych podań studentów. W uzasadnionych przypadkach komisja może wymagać dokumentów, które nie zostały wymienione w powyższym opracowaniu.

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Student ubiegający się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów, wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go wraz z kompletem dokumentów w określonym terminie. Wnioski, które nie będą złożone w odpowiednim terminie, oraz te, które nie będą zawierały kompletu dokumentów, nie będą rozpatrywane.

Dokumenty potrzebne do uzyskania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Niniejszy komunikat jest informacją i nie ma charakteru wiążącego. Wszelkie wątpliwości będą wyjaśniane w odpowiedzi komisji stypendialnej po rozpatrzeniu indywidualnych podań studentów. W uzasadnionych przypadkach komisja może wymagać dokumentów, które nie zostały wymienione w powyższym opracowaniu.

 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Student ubiegający się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów, wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go wraz z kompletem dokumentów w określonym terminie. Wnioski, które nie będą złożone w odpowiednim terminie, oraz te, które nie będą zawierały kompletu dokumentów, nie będą rozpatrywane.

Dokumenty potrzebne do uzyskania stypendium Rektora dla najlepszych studentów:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 2. Wyliczona średnia ocen do dwóch miejsc po przecinku potwierdzona przez pracownika biura obsługi studenta, ewentualna dokumentacja potwierdzająca czynny udział w konferencjach naukowych, itp.
 3. Do wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w sporcie student dołącza:

- opinię właściwego klubu, związku lub organizacji sportowej, w ramach której student brał udział we współzawodnictwie,

- zaświadczenie o nazwie zawodów, osiągniętym wyniku sportowym i zajętym   miejscu w zawodach określonej rangi wystawiony przez uprawniona do tego instytucję

4. Osiągnięcia artystyczne należy udokumentować zaświadczeniem wystawionym przez organizatora konkursu, wystawy, festiwalu, itp. dacie, miejscu i rodzaju osiągnięcia.

Niniejszy komunikat jest informacją i nie ma charakteru wiążącego. Wszelkie wątpliwości będą wyjaśniane w odpowiedzi komisji stypendialnej po rozpatrzeniu indywidualnych podań studentów. W uzasadnionych przypadkach komisja może wymagać dokumentów, które nie zostały wymienione w powyższym opracowaniu.

 

 Wszytskie załączniki dostępne są w dziale stypendialnym na ul. Kapitana Andrzeja Potebni 7 oraz po uprzednim kontakcie zostaną wysłane drogę e-mail.

 

 

 

Rekrutacja online