Terapia Pedagogiczna z Oligofrenopedagogiką

  Terapia Pedagogiczna z Oligofrenopedagogiką


Studenci specjalności Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką uzyskują kompetencje  pedagogiczne obejmujące wiedzę i umiejętności w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi. Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z problemami teoretycznymi pedagogiki specjalnej jako dyscypliny naukowej i dziedziny praktyki społeczno-wychowawczej, jej celami i zasadami, specyfiką badawczą i aplikacyjną, zwłaszcza w zakresie oligofrenopedagogiki, czyli pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną. Cele nauczania obejmują pozyskanie umiejętności skutecznego stosowania nabytej wiedzy w praktyce w odniesieniu do osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i prowadzenia działań diagnostyczno-terapeutycznych w pedagogice specjalnej, w szczególności technik i narzędzi diagnostycznych,  metod, technik  i narzędzi badawczych terapeutycznych  społecznych.  Absolwenci są przygotowani do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, rehabilitacji, służby zdrowia, resocjalizacji, poradniach specjalistycznych, oświatowych i agendach samorządowych w sądownictwie. Posiadają kompetencje do pracy terapeutycznej  z osobami  w każdym wieku od okresu przedszkolnego, przez szkolny,  adolescencji, po dorosłość. 

Ukończenie specjalizacji Terapia pedagogiczna  z oligofrenopedagogiką umożliwia podjęcie pracy w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej, w Środowiskowych Domach Samopomocy, w Ośrodkach Adopcyjno-Rehabilitacyjnych. Ponadto na  absolwentów czeka praca w palcówkach szkolnictwa specjalnego: przedszkolach, szkołach, internatach dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, w szkołach i klasach integracyjnych jako nauczyciel wspomagający.

 

PROFIL ABSOLWENTA

Pedagogika to kierunek dla ludzi z pasją i powołaniem do pracy na rzecz ludzi potrzebujących wsparcia i opieki ze szczególnym uwzględnieniem dziecka w zakresie jego wychowania, rozwoju i opieki. Rynek pracy uwzględniający nowe podejście do edukacji i opieki, stwarza przed absolwentami pedagogiki ogromne możliwości.

Absolwenci są chętnie zatrudniani m.in. jako wychowawcy w placówkach oświatowo-wychowawczych, w świetlicach i ośrodkach socjoterapeutycznych i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, jako specjaliści prowadzący działalność oświatową w placówkach szkolnych i pozaszkolnych, placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego, w domach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla uzależnionych, świetlicach środowiskowych, zakładach poprawczych, policyjnych izbach dziecka, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, jako pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej, instytucji, fundacji i stowarzyszeń edukacyjnych, jako nauczyciele oraz eksperci w poradniach rodzinnych, placówkach wychowawczych i interwencyjnych, pracownicy domów kultury, w instytucjach i firmach organizujących czas wolny.

Absolwenci przygotowywani są również do podejmowania instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych działań socjalnych, edukacyjnych oraz charytatywnych .
 

Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Terapia Pedagogiczna z Oligofrenopedagogiką

WYBRANE PRZEDMIOTY
Przedmioty kształcenia ogólnego:
 • Podstawy samokształcenia
 • Etyka zawodowa pedagoga
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Media w edukacji
 • Metody badań pedagogicznych
 • Wprowadzenie do filozofii
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia rozwojowa
 • Socjologia wychowania i edukacji
   

Przedmioty kierunkowe:

 • Historia myśli pedagogicznej
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Pedagogika społeczna
 • Teoretyczne podstawy kształcenia

 
Przedmioty specjalnościowe:

 • Pedagogika specjalna
 • Dydaktyka specjalna
 • Psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka nauczania osób z lekką i głębsza   niepełnosprawnością intelektualną
 • Rewalidacja intelektualna
 • Metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej
 • Projektowanie indywidualnych programów rewalidacji
 • Nowoczesne technologie w diagnozie i terapii pedagogicznej

 

Rekrutacja online