badania naukowe

Ważną dziedziną działalności naukowej jest upowszechnianie dorobku uczelni oraz wymiana doświadczeń poprzez konferencje i seminaria.

W Uczelni są organizowane wewnątrzuczelniane i ogólnokrajowe seminaria, sympozja i konferencje naukowe, które środowisko bardzo wysoko ocenia. W konferencjach o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym oraz seminariach naukowych prelegentami są zarówno pracownicy naukowi uczelni, jak też zapraszani z zewnątrz profesorowie i praktycy związani z różnymi dziedzinami gospodarki.

Organizowane w Uczelni liczne konferencje naukowe stały się istotnym elementem inspiracji i aktywizacji naukowej, wzbogacając dopływ aktualnych informacji.

Znaczącą częścią działalności naukowo-badawczej Uczelni Dietla są publikacje pracowników naukowych uczelni. Wyniki prowadzonych przez pracowników naukowych badań są opisywane i wykorzystywane jako raporty i monografie naukowe, materiały dydaktyczne, artykuły oraz skrypty i podręczniki. Ważną funkcję spełnia tu Uczelniane Wydawnictwo, które zajmuje się opracowywaniem publikacją materiałów, książek, zeszytów naukowych.