polityka

prywatności

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować po przetwarzaniu Pani/Pana danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

Kto będzie administratorem Państwa danych?

Administratorami Pani/Pana danych osobowych będzie Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie, ul. Legnicka 5, 31-216 Kraków, jak również nasi Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie usług i produktów, które dostarczamy do Pani/Pana potrzeb.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail: [email protected]

O jakich danych mówimy?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane
o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Dlaczego chcemy przetwarzać Pani/Pana dane?

Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 1. Zawarcie i wykonanie usługi/umowy z klientem lub kontrahentem – art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO
 2. Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 3. Zabezpieczenia roszczeń art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO
 4. Do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1. lit. c RODO

Komu możemy przekazać dane?

 1. podmiotom  i organom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
 2. bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, 
 3. firmie świadczącej usługi informatyczne i hosingowe.
 4. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 5. dostawcom programów księgowych lub do fakturowania.
 6. CEDAR-POL sp. z o.o. ul. Bieszczadzka 9/25, 42-226 Częstochowa – firmie świadczącej usługi poligraficzne.

Jakie masz prawa w stosunku do Pani/Pana danych?

W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 4. prawo do przenoszenia danych,
 5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody), 
 6. prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich potrzeb, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów. Przetwarzanie Twoich danych w celach realizacji umów z Małopolską Wyższą Szkołą Zawodową im. Józefa Dietla w Krakowie, ul. Legnicka 5 31-216 Kraków i odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Zgoda jest dobrowolna i można ją w dowolnym momencie wycofać.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako zbiór o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem informatycznym, jak i fizycznym. Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie. ul. Legnicka 5 31-216 Kraków wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające w imieniu Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie. ul. Legnicka 5 31-216 Kraków dane osobowe posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w zgodnie z art. 29 RODO.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.