władze uczelni

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Marek Stępniewski

Rektor MWS im. J. Dietla w Krakowie

“Urodziłem się 5 lutego 1939 roku w Krakowie. Matka była kierowniczką Poczty w Piaskach Wielkich / podówczas pod Krakowem/, a Ojciec był urzędnikiem administracji państwowej.

Uczęszczałem do Szkoły podstawowej Nr 17 będącej szkołą ćwiczeń w latach 1945 – 1952.
W latach 1952 do 1956 byłem uczniem I liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. Po maturze i zaliczeniu egzaminy wstępnego zostałem studentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej  imienia Mikołaja Kopernika
w Krakowie. Dyplom lekarza uzyskałem w styczniu 1963 roku. Jeszcze w ramach stażu podyplomowego wziąłem udział w utworzeniu od podstaw pracowni diagnostycznej przy II Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych przeniesionej na czas remontu na ulicę Kopernika w Krakowie. Pod kierunkiem podówczas doktora Macieja Zgliczyńskiego uruchomiłem długi szereg oznaczeń diagnostyki laboratoryjnej niezbędnej do klinicznego prowadzenia kobiet i noworodków hospitalizowanych w Klinice. Był to w mojej karierze lekarskiej bardzo ważny okres. 

Na umowie o prace zlecone, jaką miałem w czasie pracę w II Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych A.M. pozostałem do roku 1965. W lutym tego roku zostałem młodszym asystentem, a od 1 X 1966 roku jako asystent zacząłem pracować W Ośrodku Naukowo – Badawczym American Research Hospital In Poland,  w znanym powszechnie jako Instytut Pediatrii Akademii Medycznej w Krakowie. Rolę organizatora pracowni diagnostycznej powtórzyłem zatem, znów od podstaw, ale w jakże odmiennych warunkach. W Zakładzie Biochemii Klinicznej na który został przekształcony Ośrodek Naukowo – Badawczy przeszedłem wszystkie szczeble kariery akademickiej: młodszego asystenta 1X 1966 r, od 1 X 1970 do 1 III 1973 starszego asystenta, a od tego dnia adiunkta. 

W międzyczasie zaliczyłem w Warszawie 3 miesięczny  kurs „ Manipulacja i zastosowanie radioizotopów w biologii i medycynie” co upoważniło Rektora do mianowania mnie od 15 III 1975 kierownikiem nowotworzącej się Pracowni Izotopowej. Jeszcze wcześniej wysłano mnie na półroczny staż w Mt Sinai Hospital w Nowym Jorku / 22 VII 1967 – 1 5 I 1968/.  Drugie szkolenie w USA z trzymiesięcznym kursem zastosowania radioizotopów w medycynie odbyłem w Cinncinnati General Hospital. Trzeci staż w USA w Stony Brook odbyłem już po obronie pracy habilitacyjnej. 

Po śmierci  kierownika działu diagnostyki Katedry Medycyny Pracy Collegium  Medicum, Pan rektor polecił mi objąć osierocone stanowisko. Przepracowałem na tym stanowisku 19 lat wprowadzając nowoczesne metody diagnostyczne na nowoczesnej aparaturze, które sponsorowała Huta im. Sendzimira. Ponieważ na Wydziale Farmacji wymarło tak dużo samodzielnych pracowników nauki, że Wydział stanął w obliczu utraty praw do przeprowadzenia przewodów habilitacyjnych, Profesor Jerzy Jaśkiewicz i ja wzmocniliśmy Radę wydziału Farmaceutycznego C.M.U.J. Mnie Rektor poruczył prowadzenie Zakładu Radioligandów.  Zostałem mianowany profesorem uniwersyteckim z dniem 1 XII 2003 roku. 

Na Wydziale  Farmaceutycznym doczekałem do emerytury, która jednak nie zamknęła mojej działalności zawodowej. Od grudnia 1998 roku prowadziłem niewielką praktykę lekarską, a od 26 IX 2006 zostałem zatrudniony w charakterze profesora nadzwyczajnego w Małopolskiej Wyższej Szkole im. J. Dietla w Krakowie, gdzie pracuję  obecnie w charakterze rektora tej Uczelni.”

Marek Stępniewski of 

Zaheer Ahmed 

Prezydent MWS im. J. Dietla w Krakowie

Pan Zaheer Ahmed jest Prezydentem MWS im. J. Dietla w Krakowie. Jego rolą jest zarządzanie tożsamością korporacyjną uniwersytetu. Jest odpowiedzialny za centralne zespoły zajmujące się rozwojem biznesu, współpracą i partnerstwem, public relations, stroną internetową, drukowanymi publikacjami, marketingiem cyfrowym, relacjami z absolwentami i rekrutacją studentów. Współpracuje również z partnerami z uniwersytetu, aby organizować wydarzenia i zaprezentować gościom doskonałość akademicką szkoły. Pan Zaheer zdefiniował, wypracował i zaprojektował podstawową ofertę rynkową i wyróżniające cechy uniwersytetu oraz dostarczył namacalną poprawę reputacji i wizerunku uniwersytetu na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Odpowiada bezpośrednio za zarządzanie kampaniami marketingowymi i rekrutacyjnymi dla studentów oraz prowadzenie kampanii marketingowych we wszystkich kanałach – w tym reklamy online i offline, zewnętrzną stronę uniwersytetu, media społecznościowe, działania informacyjne, projektowanie i CRM. Jako starszy lider na uniwersytecie jest bardzo skuteczny w budowaniu relacji i współpracy z partnerami zarówno z instytucji akademickich, jak i służb zawodowych. 

Pan Zaheer Ahmed jest brytyjskim przedsiębiorcą edukacyjnym, który w 2001 r. wniósł wybitny wkład w dziedzinę kształcenia ustawicznego i szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii. 

Zaheer, włączony w strukturę przywództwa akademickiego i maniery zawodowej, założył i zarządzał wieloma uczelniami, w tym między innymi London College of Advanced Studies czy Birmingham International College. Był partnerem Cambridge Regional College (finansowanym ze środków publicznych), a teraz jest Prezesem Uniwersytetu z siedzibą w Polsce. 

Przez całą swoją karierę Zaheer pozostając cały czas nauczycielem wnosi wiele pozytywów do życia uczniów na całym świecie dzięki swojej postawie edukacyjnej i duchowi. 

Jego podstawowymi umiejętnościami jest dobre sprawdzanie się na stanowiskach wysokiego kierownictwa, rozwój strategii korporacyjnej, doświadczenie w zarządzaniu kapitałem ludzkim i rozwojem i dobra orientacja w finansach i marketingu. Zaheer rozwinął partnerstwa edukacyjne i biznesowe na wszystkich kontynentach i posiada tytuł MBA (Master of Business Administration) uzyskany w Wielkiej Brytanii. Posiada wyższy poziom wiedzy specjalistycznej w zakresie marketingu, strategii marki i komunikacji, rozwoju i realizacji kampanii marketingowych i rekrutacyjnych oraz edukacyjnego przywództwa.

Prof. Tony Whitehouse 

Dyrektor ds. Zapewnienia Jakości w MWS im. J. Dietla

Profesor Tony Whitehouse został powołany na stanowisko Dyrektora ds. Zapewnienia Jakości w MWS im. J. Dietla. W swojej obecnej roli Tony zarządza personelem oraz działaniami związanymi z zapewnianiem jakości oraz udziela wskazówek i porad managerom z uniwersytetu. Jego rolą jest dbanie o ochronę reputacji Szkoły oraz przestrzeganie przez uniwersytet standardów jakości i ram prawnych. Tony odgrywa główną rolę w kształtowaniu zarządzania jakością i ramami regulacyjnymi w celu promowania standardów akademickich przyznawanych przez University Awards oraz jakości kształcenia studentów we wszystkich placówkach uniwersyteckich. Prof. Whitehouse ma długą i wybitną karierę w edukacji. Jego osobistym celem jest „rozwijanie światowej harmonii poprzez edukację”. Był jednym z pionierów rozwoju informatyki w edukacji – zanim został zaproszony do pracy w środowisku akademickim, początkowo pracował jako inżynier w tej dziedzinie. Odegrał kluczową rolę w pomaganiu dużym producentom komputerów w opracowywaniu obliczeń wielodostępowych, tworzeniu sieci i systemów operacyjnych. Został mianowany członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Komputerowego w 1985 r., a także członkiem Instytutu Inżynierów Elektryków w 1987 r. W 1988 r. został mianowany jednym z pierwszych inżynierów europejskich w swojej dziedzinie, a w 1996 r. został powołany na stanowisko przewodniczącego. 

W 2001 r. Tony został powołany na stypendystę Akademii Szkolnictwa Wyższego, a w 2004 r. na dyplomowanego specjalistę IT. W 1983 r. Tony przeniósł się z University of Staffordshire do Birmingham City University, aby opracować nowy wydział informatyki wraz z portfolio nowych kursów do zastosowań komputerowych. Jego praca zarówno w kraju, jak i za granicą doprowadziła go do powołania go na przewodniczącego krajowych grup użytkowników oraz do komitetu szefów i profesorów. Był przewodniczącym komisji egzaminacyjnej brytyjskiego organu zawodowego ds. Informatyki, a także został zaproszony przez brytyjski Departament Edukacji i Nauki do złożenia raportu na temat informatyki na europejskich uniwersytetach. 

Prof. Whitehouse był odpowiedzialny za opracowywanie i zarządzanie wieloma programami kursów za granicą. Tony wielokrotnie reprezentował swój uniwersytet i zdobywał doświadczenie we współpracy z British High Commission, British Council, a także z Ministerstwami Edukacji na całym świecie. Do tej pory jego praca i własne inicjatywy skłoniły go do pracy i odwiedzenia ponad 25 krajów. Kontynuuje swoją pracę zawodową w British Computer Society i pozostaje zewnętrznym egzaminatorem uniwersyteckim zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i za granicą, a także doradcą w Hongkong Council for Academic Accreditation oraz członkiem panelu w Higher Education and Training Awards Council w Irlandii.